History

CCP ได้เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 โดยการรวมตัวกันระหว่่างนักธุรกิจ วิศวกรอาวุโส ช่างเทคนิคอาวุโสผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาอาชีพ ริเริ่มก่อตั้งบริษัทด้วยความมุ่งหวังว่าจะนำพาบริษัทไปสู่ผู้ให้บริการในแนวหน้า ด้านวิศวกรรมและมีความมุ่งมั่นให้ได้มาตรฐานสากล ด้วยชื่อเสียงในด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องกลและไฟฟ้า ด้วยความซื่อสัตย์ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี เป็นผู้ให้บริการงานติดตั้งเครื่องจักร และระบบ Utility ด้วยความเข้าใจโดยช่างผู้ชำนาญงานรับออกแบบและติดตั้งเครื่องจักร

 

หลักการของเรา

-เปิดเผยตรงไปตรงมากับลูกค้า ทุกประเภทและกับผู้ร่วมทุน -เปิดเผยตรงไปตรงมากับเพื่อนร่วมงาน และให้ความชื่นชมในความสำเร็จของผู้อื่น -ให้ความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาของลูกค้า

ความซื่อสัตย์ สุจริต
-ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณอันสูงสุดของวิชาชีพ -ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและหมั่นปรับปรุงวิธีทำงาน พัฒนาทักษะอยู่เสมอ -รับฟังคำแนะนำความคิดเห็นของคนอื่น

 

-รู้จริงทำจริงที่เราให้พิสูจน์ได้ทุกส่วนของงานที่เราให้บริการ-ปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน-รักษาความไว้วางใจและคงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิ-ราคาเป็นกันเองและยุติธรรม

 
 
CCPThailand.biz© 2006